Alumni

 Jiangsu University of Technology

Associate Professor 

 Bo  Li

Yinghong  Wu

Postdoc

The University of Hong Kong

 Jinan University 

Associate Professor 

 Xiya Yang

Shiqiang  Luo

​Engineer

Zinergy Co. Ltd (Shen Zhen)

Postdoc

 Yan Xu

  The Hong Kong Polytechnic University

Postdoc​

Yan Xiang

Pohang University of Science and Technology

Senior Consultant

 Zhen Meng

  Deloitte Touche Tohmatsu

Research Associate

Yuwanda Lamphaojeen

SSL Manufacturing (Thailand)

PhD Student

 Fenglin Liu

  Korea University of Technology and Education

Chemical Engineer

Stephanie Kung

Wah Sun Hi-Tech (HK)

Energy Harvesting and Wearable Energy Technologies Laboratory