Alumni

 Jiangsu University of Technology

Associate Professor 

 Bo  Li

PhD Student

 Fenglin Liu

  Korea University of Technology and Education

Chemical Engineer

Stephanie Kung

Wah Sun Hi-Tech (HK)

Shiqiang  Luo

​Engineer

Zinergy Co. Ltd (Shen Zhen)

Weihai  Zhang

Postdoc

Southern University of Science and Technology

Associate Professor 

 Xiya Yang

 Jinan University 

Research Associate

Yuwanda Lamphaojeen

SSL Manufacturing (Thailand)

Yinghong  Wu

Postdoc

The University of Hong Kong

Postdoc

 Yan Xu

  The Hong Kong Polytechnic University

Senior Consultant

 Zhen Meng

  Deloitte Touche Tohmatsu

Energy Harvesting and Smart Wearable Technologies Laboratory